Regulament de Ordine Interioară

 

Testimoniale absolvenţi

Nu pot uita serile in care cantam impreuna pana tarziu, de lantul de rugaciuni pe care il faceam in saptamana de rugaciune, de Mirabela care era intotdeauna gata sa se roage cand nimeni nu indraznea, de sinceritatea si dragalasenia ei de copil, de vorbele lui Dani Rastoaca ”mai tata mai” si de furia ce l-a cuprins cand lliuta i-a dat din greseala Biblia pe jos, de seriozitatea ”batranilor bisericii”- Popescu si Creta, de dimineata in care am tulburat somnul dulce al colegelor de camera plonjand de la inaltime (aveam paturi supraetajate)!
dr. Ostriceanu SimforaMedic specialist oftalmologieCluj Napoca

Bun venit în Liceul Adventist “Maranatha” din Cluj- Napoca. Suntem bucuroşi că aţi ales acest liceu pentru educaţia voastră. Sperăm, ca experienţa voastră creştină să crească pe parcursul anilor de studiu în acest liceu.

Puteți descărca acest acest regulament în format pdf de aici: Regulament de Ordine Interioară.

Iată în continuare un set de principii și reguli, care prin respectarea lor, vor asigura un climat şi o atmosferă adecvată pentru dezvoltarea voastră intelectuală, spirituală şi fizică. Acest regulament nu este scris pentru pedepsirea sau pentru nefericirea voastră, ci experienţa a arătat că aceste reguli sunt necesare pentru ordine, siguranţă şi formarea voastră pentru viaţă.

AFIRMAREA MISIUNII

Liceul îşi propune misiunea de a oferi o educaţie hristocentrică, bazată pe Cuvântul lui Dumnezeu, pentru o pregătire cât mai bună în vederea slujirii Lui Dumnezeu şi a oamenilor.

Modelul nostru este Domnul Hristos, despre care Biblia spune: „Isus creştea în înţelepciune, în statură şi era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu şi înaintea oamenilor.” Luca 2:52.

AFIRMAREA FILOSOFIEI

Punctul central al educaţiei creştine în liceul nostru este credinţa în Dumnezeul Creator şi Conducător al Universului şi recunoaşterea faptului că omul, este copilul lui Dumnezeu cu o deosebită valoare şi demnitate. Educaţia creştină are în vedere dezvoltarea la cel mai înalt nivel a dimensiunii intelectuale, a gândirii profunde şi sănătoase, dar şi a unui caracter înalt bazat pe principiile moralei creştine.

Adevărata educaţie se adresează omului ca întreg. Ea încurajează elevul spre dezvoltarea unei relatii puternice cu Creatorul, cu societatea, cu biserica şi cu sine.

AFIRMAREA OBIECTIVELOR

Respectând idealurile şi standardele creştin-adventiste, accentrul se pune pe găsirea unui echilibru între programul spiritual, cel intelectual, social, vocaţional şi fizic, urmărindu-se obţinerea unei armonii între viaţa şi filosofia tinerilor.

 1. Obiective spirituale

 1. Elevii vor fi ajutaţi să dezvolte o filosofie creştină bazată pe principii spirituale puternice.

 2. Elevii vor fi ajutati să descopere că viaţa lui Hristos este exemplul perfect ce trebuie urmat.

 3. Elevilor li se vor oferi cunoştinţe practice şi teoretice despre planul lui Dumnezeu pentru această lume.

 4. Elevii vor fi ajutaţi să înţeleagă că acceptarea planul lui Dumnezeu pentru vieţile lor, le va aduce cea mai mare bucurie.

 5. Elevii se vor familializa cu specificul doctrinei adventiste şi contribuţia sa unică pe tărâmul creştinătăţii.

 6. Elevii vor fi ajutaţi să cultive calităţi de lideri ai bisericii.

 7. Elevii vor fi familiarizaţi cu derularea evenimentelor istorice şi cu locul pe care ei îl ocupă în aceste evenimente.

 8. Se urmăreşte realizarea unei atmosfere în care fiecare elev să-l poată întâlni pe Isus Hristos şi să facă un legământ pentru întrega viaţă, de a-L urma pe El.

 1. Obiective intelectuale

 1. Să ajute la formarea unei baze de cunoştinţe pentru acei elevi care vor să îşi continue studiile în instituţiile superioare.

 2. Îndrumarea elevilor în vederea dezvoltării unor competenţe fundamentale (minime): capacitatea de a vorbi clar, de a citi eficient, de a scrie corect, de a cultiva curiozitatea intelectuală, autodisciplina şi responsabilitatea necesară pentru a fi un bun cetăţean.

 3. Să ajute elevii să recunoască pe Dumnezeu ca fiind Centrul Universului şi să conştientizeze că adevărata cunoaştere vine de la El.

 4. Să încurajeze elevii să continue dezvoltarea intelectuală pentru aprofundarea înţelegerii lui Dumnezeu şi a locului oferit lor de Dumnezeu în această lume.

 5. Să îndrume elevii spre a-şi dezvolta capacitatea de gândire analitică.

 6. Să ajute elevii să dobândească autodisciplina şi autocontrolul.

 1. Dezvoltarea fizică armonioasă

 1. Să ajute elevii să promoveze bune deprinderi de sănătate în nutriţie, în autodisciplină

şi exerciţiu.

 1. Să ofere elevilor pregătire pentru dezvoltarea fizică.

 2. Să înveţe elevii, cum să se implice în activităţi fizice urmărind ca rezultat, câştigul pentru sănătate.

 3. Să arate elevilor strânsa relaţie dintre un trup sănătos şi o dezvoltare spiritulă şi intelectuală sănătoasă.

 1. Obiective sociale

 1. Să cultive la elevi gustul pentru atitudini creştine în societate cu privire la îmbrăcăminte, limbaj şi comportament.

 2. Să ajute elevii să dezvolte un interes personal pentru aproapele său şi să recunoască valoarea fiecărui individ.

 3. Să ajute elevii să cultive şi să accepte responsabilităţile lor civice.

 4. Să dezvolte la elevi simţul estetic şi aprecierea valorilor cultural – creştine.

 1. Obiective vocaţionale

 1. Să familiarizeze elevii cu activităţile vocaţionale şi tehnice.

 2. Să deprindă elevii cu respectul pentru demnitatea valorii muncii, indiferent de statutul social.

 3. Să dezvolte la elevi capacitatea de a accepta responsabilităti şi de a fi eficienţi în îndeplinirea sarcinilor ce le-au fost încredinţate.

CINE POATE FI ADMIS ?

Având în vedere că liceul are o orientare şi o filosofie creştin-adventistă, orice elev, absolvent al ciclului gimnazial este binevenit, dacă este dispus să accepte, sistemul educaţional promovat de liceu precum şi standardele care definesc stilul de viaţă creştin adventist.

Se va cere pe parcursul anilor de studiu, nu schimbarea religiei sau a credinţei elevului, ci acceptarea şi promovarea regulamentul liceului precum şi participarea la toate manifestările moral-religioase de pe parcursul săptămânii, precum si din ziua de Sabat.

ÎNSCRIEREA

Elevii care doresc să se înscrie în clasa a IX-a la Liceul Teologic Adventist „Maranatha”, vor fi selecţionaţi pe baza unui examen de admitere în limita locurilor disponibile aprobate. Admiterea se va desfăşoara in conformitate cu Metodologia MECT în vigoare.

 1. Înscrierea – presupune depunerea la secretariatul liceului, a dosarului cu următoarele acte:

 

 • Fișa de înscriere tip (pentru absolvenții din promoția curentă)
 • Cerere de înscriere
 • Certificat de naştere – copie xerox legalizată.
 • Actele de studii în original
 • Fişa medicală în original /Adeverinţă medicală tip eliberată de medicul şcolii sau de familie şi avizul epidemiologic/.
 • Recomandare tip din partea pastorului, preotului sau fostului diriginte
 • Copie xerox dupa Cartea de Identitate

2. Proba la Cunoştinţe Biblice – constă în susţinerea unei lucrări scrise, despre viaţa şi activitatea Domnului Hristos, reflectată în cele patru Evanghelii.

REGULILE LICEULUI

Valoarea unei şcoli este dată de valoarea elevilor săi. Pentru ca o şcoala să fie deosebită, elevii trebuie să posede sau să dobândească calităţi morale şi spirituale deosebite.

Este de datoria fiecărui elev nu numai să respecte regulile de bună conduită, ci să fie şi modele de bună purtare.

Experienţa ne dovedeste că există o serie de comportamente care nu trebuie să fie permise într-o unitate de învățământ, deoarece au tendinţa de a distruge încrederea între oameni şi de a impiedica realizarea idealurilor educaţiei creştine.

Următoarele conduite sunt neacceptate în Liceul Teologic Adventist şi fac ca elevul să fie pus în faţa unor măsuri disciplinare imediate, sau pot face obiectul exmatriculării

 

 1. Folosirea, posesia sau furnizarea de droguri, băuturi alcooliceşi tutun, substanțe etnobotanice sau orice alte substanțe care pun în pericol integritatea fizică și psihică în perimetrul unității de învățământ și în afara acestuia.
 2. Orice tip de comportament imoral, precum şi deţinerea, vizionarea, producerea sau difuzarea de materiale cu caracter obscen sau pornografic (literatură, reviste, fotografii, site-uri, filme, etc).
 3. Recurgerea la violenţă fizică și/sau verbală sau ameninţarea cu violenţa, instigarea la violență, intimidarea, șantajul în mediul școlar sau în afara acestuia.
 4. Comportamente de discriminare și atitudini ostentative și provocatoare, jigniri, agresivitate în limbaj, lipsă de respect faţă de personalul unității sau faţă de colegi, incluzând participarea la orice act care degradează, intimidează sau dezonorează persoana în general, sau având în vedere sexul, religia sau naţionalitatea unei persoane.
 5. Introducerea şi/sau uzul în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme sau de alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum şi sprayuri lacrimogene, paralizante sau altele asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a beneficiarilor direcţi ai educaţiei şi a personalului unităţii de învăţământ, etc.
 6. Participarea la diferite forme de distracţie degradantă (baruri, cluburi, concerte, discoteci etc) pe toată perioada cât este elev al şcolii.
 7. Necinstea, incluzând furtul, minciuna, înşelătoria, copiatul și plagiatul.
 8. Distrugerea sau falsificarea documentelor şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliu educaţional etc.; deteriorarea bunurilor din patrimoniul unităţii de învăţământ (materiale didactice şi mijloace de învăţământ, cărţi de la biblioteca şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spaţii de învăţământ etc.) sau bunuri ale colegilor.
 9. Jocurile de noroc, pariurile sportive sau alte activități de acest gen.
 10. Perturbarea oricărei activități școlare și extrașcolare organizate de unitatea de învățământ.
 11. Utilizarea telefoanelor mobile sau gadget-urilor în timpul orelor de curs, al examenelor şi al concursurilor; prin excepţie de la această prevedere, este permisă utilizarea telefoanelor mobile în timpul orelor de curs, doar cu acordul cadrului didactic, în situaţii de urgenţă sau dacă utilizarea lor poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ.
 12. Înregistrarea activitatății didactice; prin excepţie de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea procesului instructiv-educativ.
 13. Sfidarea autorității profesorului și a personalului școlii prin nerespectarea cerințelor acestora.
 14. Încălcarea în mod voit şi repetat a principiilor și standardelor creştine ale şcolii; acestea sunt detaliate în capitolele de mai jos.
 15. Refuzul sistematic de a participa la manifestările moral-religioase organizate de şcoală sau comunitatea şcolară etc.
 16. Comportament sexual deviant al elevului/elevei (homosexualitate, pedofilie, zoofilie etc), pe baza declarațiilor oficiale ale Bisericii Adventiste de Ziua aȘaptea din România cu privire la homosexualitate și căsătoria între persoane de același sex din 7 și 17 octombrie 2012 și despre pornografie din 5 iulie 1990.
 17. Aducerea şi difuzarea în unitatea de învăţământ de materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa.
 18. Organizarea şi/sau participarea la acţiuni de protest, care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează participarea la programul şcolar.
 19. Blocarea căilor de acces în spaţiile de învăţământ.
 20. Lansarea de anunţuri false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unităţii de învăţământ.
 21. Părăsirea incintei unităţii de învăţământ în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a profesorului/profesorului diriginte.
 22. O atitudine care constituie o ameninţare la adresa siguranţei celorlalţi elevi şi/sau a personalului unităţii de învăţământ.
 23. Prezenţa sau permiterea prezenței în dormitoare a persoanelor de sex opus.
 24. Comportamente care manifestătendinţe sinucigaşe, mutilare corporală, piercing, tatuaje etc.
 25. Folosirea unui limbaj trivial, obscen, înjurături, manifestarea unei conduite sau gesturi obscene.

MĂSURI DISCIPLINARE

1. Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentul şcolar, vor fi sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.Aceste măsuri sunt următoarele:

a) observaţia personală
b) avertismentul în fața clasei/consiliului clasei/consiliului profesoral
c) mustrare scrisă;
d) retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit/bani de liceu/bursa profesională;
e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;
f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ sau la o altă unitate de învăţământ;
g) preavizul de exmatriculare;
h) exmatricularea.

2. Cu excepția primelor două măsuri disciplinare, restul sunt însoțite de scăderea notei la purtare.

3. Aplicarea măsurilor se va face conform prevederilor din Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar din Ordinul Ministrului Educației nr. 5.115 din 15 decembrie 2014, de la Art. 148-161.

4. Consiliul profesoral care aplică măsurile disciplinare de mai sus poate recomanda consiliere specializată (psihologul școlar/capelan/terapeut) în funcție de tipul de comportament inadecvat.

5. Nota minimă de promovare la Liceul Teologic Adventist „Maranatha” la purtare este nota 8.

PROCEDURĂ PENTRU UTILIZAREA TELEFONULUI MOBIL

În cazul în care elevul folosește telefonul mobil în timpul orei se va aplica următoarea procedură.

  1. Reținerea telefonului pe bază de proces verbal întocmit de profesorul care a observat abaterea.

  2. Telefonul va fi restituit părintelui elevului

  3. În cazul repetării abaterii, telefonul va fi reținut până la proxima vacanță.

RECOMPENSE

Elevii care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

 1. evidenţiere în faţa colegilor clasei;

 2. evidenţiere, de către director, în faţa colegilor de şcoală sau în faţa consiliului profesoral;

 3. comunicare verbală sau scrisă adresată părinţilor, în care se menţionează faptele deosebite pentru care elevul este evidenţiat;

 4. burse de merit, de studiu, şi de performanţă pentru elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat;

 5. alte stimulente materiale

 6. premii, diplome, medalii;

 7. recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil din ţară şi din străinătate;

 8. premiul de onoare al unităţii de învăţământ.

DREPTURI ȘI ÎNDATORIRILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU SUSŢINĂTORILOR LEGALI

1. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al copilului/elevului are dreptul să fie informat periodic referitor la situaţia şcolară şi comportamentul propriului copil.

2. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului are obligaţia ca, cel puţin o dată pe lună, să ia legătura cu profesorul diriginte pentru a cunoaşte evoluţia copilului/elevului. Prezenţa părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal va fi consemnată în caietul profesorului diriginte, cu nume, dată şi semnătură.

3. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal al elevului răspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.

PROGRAMELE RELIGIOASE ALE LICEULUI

1. Nici un elev nu va fi obligat să-şi schimbe religia, să promoveze botezul în biserica Adventistă de Ziua a Șaptea, dar alegând un liceu teologic adventist, există cerinţa de a participa la toate programele moral-religioase. Aceste programe au în vedere dezvoltarea moral-spirituală a elevilor și consolidarea credinței creștine.

2. Pentru elevii care locuiesc în internat, participarea și implicarea la următoarele programe religioase este o cerință obligatorie:

   1. Altarul din fiecare seară

   2. Școala de Sabat din fiecare sâmbătă dimineață

   3. Serviciile divine de dimineață și după-amiază din fiecare sâmbătă

Pentru elevii care locuiesc în oraș, participarea și implicarea cel puțin o dată pe lună la următoarele programe religioase este o cerință obligatorie:

   1. Altarul de vineri seara

   2. Școala de Sabat de sâmbătă dimineața

   3. Serviciile divine de dimineață și după-amiază de sâmbătă

3. Participarea şi implicarea elevilor la aceste manifestări va constitui activitatea practică la obiectul „Cunoştinţe biblice”.

4. Neparticiparea la aceste programe menţionate mai sus va atrage pierderea unor privilegii, iar în cele din urmă, îndrumarea către alte licee fără asemenea programe religioase.

EXCURSII LA SFÂRŞIT DE SĂPTĂMÂNĂ

 1. Toate excursiile vor fi coordonate de către personalul care însoţeşte grupul de elevi.

 2. Este de aşteptat ca toţi elevii să coopereze cu propriile lor sugestii. Numărul minim

 3. al însoţitorilor se stabileşte astfel: la fiecare 20 de elevi, un însoţitor.

 4. Lista elevilor care merg în excursie va fi avizată de pedagogi şi aprobată dupa caz, de diriginte, capelan sau director.

AVIZAREA MUZICII

 1. Muzica ascultată în liceu şi în internat, trebuie să ofere nu numai plăcere, dar și să înalţe mintea şi să cultive cele mai alese calităţi.

 2. Conducerea Liceului Teologic Adventist Maranatha își rezervă dreptul de a interzice orice difuzare publică a muzicii care contravine principiilor moralei creștine. Orice melodie în stilul muzicii jazz, rock sau alte forme înrudite, sau orice alt limbaj muzical care exprimă sentimente ieftine şi triviale trebuie să fie evitat.

 3. Instrumentele muzicale din internat, dacă vor fi folosite pentru o muzică necorespunzătoare sau vor tulbura liniştea celor din jur, vor fi de asemenea confiscate.

STANDARDE

a. Ținuta fetelor

 1. Fetele de la Liceul Teologic Adventist „Maranatha” se vor ghida în modul lor de a se îmbrăca după principiile creştine ale simplităţii şi decenţei, fiind întotdeauna feminine.

 2. Toate rochiile şi fustele vor avea o lungime şi o lărgime care să denote decenţă şi demnitate. Îmbrăcamintea foarte strâmtă sau foarte largă, decolteurile, materialele transparente, materialele rupte nu corespund bunului gust creştin.

 3. Nu se vor purta haine inscripționate cu mesaje, simboluri sau slogane care contravin moralei creștine.

 4. Este nevoie de asemenea de o ţinută decentă în sălile de clasă, pe holurile școlii și ale căminului, în curtea liceului și în afara acestuia.

 5. Considerăm că purtarea tuturor pieselor de lenjerie este estetică şi pentru modul de prezentare creştin.

 6. Ţinuta de Sabat. Prin haine corespunzătoare în Sabat se înţelege rochie sau bluză şi fustă. Pantalonii nu vor fi purtaţi în Sabat în timpul serviciilor divine. Cele mai multe fete au o îmbrăcăminte specială pentru Sabat. Se recomandă să nu se poarte haine obişnuite de şcoală în Sabat. Noi mergem să ne întâlnim cu Creatorul nostru şi trebuie să fim pregătiţi în mod special pentru această întâlnire.

 7. Machiajul şi bijuteriile. Toate produsele cosmetice care modifică frumuseţea naturală şi atractivitatea persoanei nu vor fi utilizate, cum ar fi: machiajul pentru ochi, vopseaua pentru păr, rujurile şi lacul de unghii. De asemenea, orice tip de inele, cercei, coliere sau lănţişoare ornamentale nu vor fi purtate. Se cere deasemenea, din partea fetelor, o coafură decentă, de bun gust creştin.

b. Ținuta băieţilor

 1. Tinerii trebuie să se îmbrace ordonat şi curat având în vedere idealurile creştine.

 2. Ei trebuie să îmbine întotdeauna – ca şi fetele – simplitatea, decenţa şi curăţenia. O ţinută corectă pentru orele de curs nu va cuprinde haine murdare, cu simboluri nepotrivite sau slogane scrise, cu petice cusute pe ele, haine cu rupturi.

 3. Este absolut interzis ca băieţii să umble fără cămaşă sau tricou în şcoală, cantină, internat. NU este permis de asemenea, accesul la ore în maieu şi pantaloni scurţi.

 4. Părul nu trebuie să ajungă peste ochi, nici să fie mai lung decăt gulerul cămăşii sau vopsit; fără frizuri extravagante.

 5. Pedagogului, dirigintelui şi capelanului îi revine datoria de a discuta, la nevoie cu elevul despre ţinuta lui.

 6. Îmbrăcămintea pentru Sabat. Trebuie să fie corespunzătoare, alcătuită din costum, cămăşă şi cravată sau cămaşa, pantalon şi sacou.

c. Prietenii băieţi – fete

 1. Se recomandă ca întâlnirile prieteneşti ale tinerilor, băieţi şi fete, să aibă loc în grupuri şi activităţi recreative. Este necesar ca un adult responsabil să fie prezent la fiecare activitate socială sau religioasă la care participă băieţi şi fete.

 2. Conducerea îşi rezervă dreptul de a atenţiona sau aplica măsuri disciplinare, persoanelor al căror comportament social reflectă o conduită necorespunzătoare sau atitudine iresponsabilă.

d. Clasa – un loc potrivit al studiului, liniştii, ordinii şi curăţeniei

 1. Nici un profesor n-ar trebui să accepte să desfăşoare lecţia fără asigurarea liniştii, ordinii şi curăţeniei exemplare. Acestea fac parte din eficienţa învăţarii şi valoarea educaţiei.

 2. Curăţenia va fi asigurată imediat după încheierea cursurilor cât şi după încheierea orelor de meditaţii, precum şi ori de câte ori este nevoie – de către elevii şi personalul de serviciu desemnat. Este interzisă folosirea sălilor de clase, a laboratoarelor, pentru tenis de masă sau alte jocuri.

e. Frecvenţa

 1. Toţi profesorii au obligaţia să noteze absenţele la toate orele din program. Dirigintele şi directorul şcolii vor sta de vorbă cu profesorii care nu obişnuiesc să treacă in mod sistematic absenţele în catalog.

 2. Profesorii n-ar trebui să învoiască nici un elev de la ore decât în cazuri speciale, deosebite. Programarea la dentist, consultaţii, întâlnirile şi ieşirile cu părinţii, etc., trebuie să aibă loc în afara orelor de curs.

 3. Motivarea absenţelor se face în termen de 7 zile de la reluarea activității elevului de către diriginte doar pe baza motivarilor medicale obţinute legal.

 4. Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 3 zile pe semestru, iar cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii de învăţământ.

CADRELE DIDACTICE:

 1. şi vor desfăşura activitatea, respectând programul şi orarul claselor la care sunt încadrate. Se vor prezenta la şcoală cu 15 minute înainte de începerea orelor, având obligaţia de a-şi pregăti materialul didactic şi mijloacele de învăţământ folosite la lecţii, şi de a completa şi semna Condica de prezenţă.

 2. Se vor strădui să aibă o ţinută decentă, un comportament model pentru elevi, să folosească un vocabular adecvat funcţiei pe care o îndeplinesc în unitatea şcolară, să comunice şi să relaţioneze cu elevii, părinţii şi cu ceilalţi profesori.

 3. Prin tot ceea ce fac, să-şi îndeplinească atribuţiile din fişa postului şi să contribuie la creşterea prestigiului unităţii de învăţământ din care fac parte.

 4. Indiferent de specializare, să fie convinse că misiunea lor este într-un anumit fel, sacră. Înţelegându-şi vocaţia, vor fi întotdeauna de partea adevărului, evitând răspândirea de idei şi noţiuni care nu se armonizează cu filosofia şi misiunea şcolii.

 5. Conştiente că educaţia se transmite prin cuvinte, dar mai ales prin modele, vor da exemplu de decenţă, onestitate, respect, profesionalism şi încredere în posibilităţile de dezvoltare ale elevilor.

 6. Vor identifica mijloacele cele mai eficiente pentru a-i cunoaşte pe elevi din perspectiva capacităţii lor de asimilare şi de adaptare şi vor îmbina exigenţa cu bunătatea, transmiţând întotdeauna faptul că doresc binele elevilor lor.

 7. Vor întocmi în mod conştiincios documentele şcolare, necesare bunei desfăşurări a procesului de învăţământ. În vederea parcurgerii integrale şi sistematice a programei şcolare, vor prezenta spre avizare conducerii liceului planificarea calendaristică, în decursul primelor două săptămâni ale fiecărui semestru, după începerea cursurilor.

 8. În fiecare zi, la începutul activităţii, vor consemna în Condică, tema lecţiei pe care urmează s-o prezinte în clasă. Orele rămase nesemnate la sfârşitul fiecărei zile de activitate, se consideră neefectuate şi în consecinţa, nu vor fi retribuite.

 9. Debutanţii, precum şi cei care nu au funcţia de bază în învăţământ, vor întocmi zilnic pentru fiecare oră de curs, proiectul lecţiei.

 10. Cursurile sunt precedate de momentul devoţional de la ora 7:55, la care vor participa toţi profesorii care îşi încep activitatea la ora 8:00.

 11. În timpul orelor de curs, cadrelor didactice şi elevilor le este interzis să folosească telefoanele mobile.

 

No comments

Be the first one to leave a comment.

Post a Comment