Home » ADMITERE LICEU

ADMITERE LICEU

Prima etapă:

7 – 14 iunie 2021 – Înscrierea candidaților

16 iunie 2021 – ora 10:00 – Proba de aptitudini care constă în interviu și examen scris

A doua etapă:

29 iulie 2021 – Înscrierea candidaților

30 iulie 2021 – ora 10:00 – Proba de aptitudini care constă în interviu și examen scris

INFORAMȚII IMPORTANTE DESPRE ADMITERE 2021

Liceul Teologic Adventist Maranatha este un liceu vocațional în care se studiază pe lângă disciplinele obligatorii dintr-un liceu teoretic discipline de specialitate cu caracter teologic.( de exemplu Cunoștințe Biblice). De aceea la admiterea în clasa a IX-a se testează cunoștințe biblice de bază și aplecarea candidatului spre studiul Bibliei.

În cadrul examenului de admitere, candidații vor susține la nivelul probei de aptitudini următoarele secțiuni:

1.Un interviu evaluat cu calificativ admis/respins, constând în:

a) verificarea dicției prin: rostirea unei rugăciuni/poezii, la alegerea candidatului;

b) motivarea alegerii unei unități de învățământ vocațional teologic;

2.O probă de verificare a cunoștințelor biblice evaluată prin notă.

În contextul pandemiei, dacă nu se poate susține fizic la sediul liceului proba de aptitudini, această probă se va echivala cu media la religie obținută de candidat în anii de gimnaziu.

Această notă va consta în calcularea, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediei aritmetice a mediilor anuale la disciplina religie din clasele V-VIII. Nota prin care se evaluează această probă constituie nota finală la proba de aptitudini.

În situația în care unul dintre candidați nu a studiat disciplina religie pe parcursul claselor V-VIII, și în consecință nu are media încheiată la disciplina religie, pentru una sau mai multe clase, acesta va susține o probă de verificare a cunoștințelor la disciplina religie.

În această situație, subiectele pentru această proba se elaborează din programa şcolară de religie, clasele V-VIII.

Tematica pentru proba de aptitudini la Cunoștințe Biblice este în conformitate cu programa la disciplina Religie Adventistă din clasele V-VIII. Elevul candidat va trebui să cunoască următoarele subiecte:

1. Dumnezeu în creațiune. (Gen. 1,2)

2. Căderea în păcat și făgăduința Mântuirii. (Gen. 3)

3. Biruința asupra lui Goliat. (1 Sam. 17)

4. Daniel și prietenii săi. (Dan. 1,3,6)

5. Împărăteasa Estera (Cartea Esterei)

6. Nașterea Domnului Hristos. (Ev. Matei, Marcu, Luca și Ioan)

7. Legământul cu Dumnezeu, Botezul lui Isus (Ev. Matei, Marcu, Luca și Ioan)

8. Pilda samariteanului milos (Luca 10).

9. Isus prietenul păcătoșilor – Zacheu. (Luca 19)

10. Cina cea de taină. (Matei 26, Ioan 13)

11. Moartea și învierea Domnului Hristos (Ev. Matei, Marcu, Luca și Ioan)

12. Convertirea lui Pavel. (Fapte 7,8,9)

ACTE NECESARE pentru înscrierea la liceu

1. Certificat de naștere- copie xerox

2. Carte de identitate părinte solicitant- copie xerox.

3. Carte de identitate elev (daca este cazul)- copie xerox.

4. Anexa la fisa de înscriere pentru proba de aptitudini pentru liceu vocațional-in original- de lașcoala de proveniență.

5. Adeverință cu mediile la disciplinele RELIGIE ȘI PURTARE CLASELE V-VIII, cumențiunea promovării/nepromovării clasei a VIII-a- de la școala de proveniență.

6. Adeverință de participare la Testele Naționale cu notele obținute de la școala de proveniență.

7. Adeverință medicală precum că nu este în evidență cu boli cronice/apt pentru liceu

8. Declarația de prelucrare a datelor personale*

ACTE NECESARE DUPĂ ADMITERE:

1. Foaia matricola cls V-VIII în original – de la școala de proveniență

2. Fisa de înscriere- în original — de la școala de proveniență

3. Fisa medicala in original – existentă la cabinetul școlar

4. Adeverință/certificat de botez – daca este cazul.

5. Cerere cazare internat- daca este cazul*

6. Recomandare de la Pastorul Comunității – dacă este cazul.

7. Cont IBAN de la BANCA TRANSILVANIA, pe NUMELE ELEVULUI, pentru cei care solicita burse sau decontul navetei – EXEMPLE : bursa merit (media anului/semestrului anteriorpeste 8,50) 120 lei/lunar, acordându-se pe perioada cursurilor, bursa socială 100 lei/lunar). Pentru familii cu venituri mici există posibilitatea obținerii unui sprijin de 250 lei/lunar prin intermediul programului „Bani de Liceu”.

*Declarația de prelucrare a datelor personale AICI sau cerere cazare internat AICI se pot obțineși de la secretariatul LTAM, la numărul de tel/whatsapp 0745348369, sau pe adresa de email: liceulmaranatha@gmail.com

-o dată cu admiterea la LTAM elevul și părintele/tutorele acestuia va lua la cunoștință și semna contractul educațional și regulamentul școlii

DETALII DE CONTACT: